Sambou Toura Drame Elementary School — Marsassoum, Senegal
with Olbos Studio (US)